Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
4973/2017 Concurso de Proyectos con Intervención de Jurado
Obert 4524/2017 Contracte de Subministrament Mitjançant la Modalitat de Rènting per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més Avantatjosa, Diversos Criteris d’Adjudicació Subministrament de tres vehicles per a la policia local 158.400,00€
4097/2017 Procediment de Contractació
3470/2017 Contracte Administratiu Especial per Procediment Negociat amb Publicitat Gestió de l'escoleta infantil En licitació
Obert 2754/2017 Contrato de Servicios por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente más Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación Manteniment integral dels ascensors de les dependències municipals. 51.000,00€ En licitación
Obert 3189/2017 Contracte de Gestió de Serveis Públics mitjançant la Modalitat de Concessió, per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Concessió administrativa per a la gestió de l'escoleta infantil En Licitació
Obert 1760/2017 Contracte de Serveis Subjecte a Regulació Harmonitzada, per Procediment Obert, Oferta Económicament més Advantatjsa, Diversos Criteris d'Adjudicació Servei d'assegurança mèdica pel personal funcionari. 460.440,00€ En licitació
Obert 1425/2017 Contrato de Servicios por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente más Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación Serveis de revisió d'extintors 60.000,00€
Obert 1665/2017 Concesión Administrativa de Uso Privativo de Bien de Dominio Público, por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente Más Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación Trasts mercat municipal
Obert 888/2017 Contrato de Servicios por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente más Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación y Tramitación Urgente Contracte del servei socioeducatiu. 195.906,25 €
3664/2016 Contracte de Subministrament per Procediment Negociat sense Publicitat
Negociat sense publicitat 52/2017 Contracte d’obres per procediment negociat sense publicitat Obres de pavimentació dels carrers Cetre i Victòria 11 de maig 65.552,39€ Formalitzat
Obert 187/2017 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament mès Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat municipal de Sóller – Fase I 395.943,56€ Formalització
3736/2016 Contracte de subministrament per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació

Histórico del Perfil del Contratante