Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
Obert 1665/2017 Concesión Administrativa de Uso Privativo de Bien de Dominio Público, por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente Más Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación Trasts mercat municipal
Obert 888/2017 Contrato de Servicios por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente más Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación y Tramitación Urgente Contracte del servei socioeducatiu. 195.906,25 €
3664/2016 Contracte de Subministrament per Procediment Negociat sense Publicitat
Negociat sense publicitat 52/2017 Contracte d’obres per procediment negociat sense publicitat Obres de pavimentació dels carrers Cetre i Victòria 11 de maig 65.552,39€ Formalitzat
Obert 187/2017 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament mès Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat municipal de Sóller – Fase I 395.943,56€ Formalització
3736/2016 Contracte de subministrament per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació

Histórico del Perfil del Contratante